DE ZEVENSTER    -----> Van Groothandel naar Eindgebruiker
[Nederlands]
  Home
Hoe plaats ik een bestelling ? Verkoops- en leveringsvoorwaarden
  Producten
Visolie (EPA-DHA)
Spirulina
Verrijkte biergist
Omega 3-6-9
Glucosamine complex
 
  Extra
Startpagina

 

 

 

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

Verkoops- en leveringsvoorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij De Zevenster als leverancier van producten optreedt.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. De Zevenster zal zich in de mate van het mogelijke voldoende bevoorraden om de aanbiedingen binnen de tijdsperken te kunnen leveren. Wanneer het product niet meer geleverd kan worden, wordt een vervangproduct aangeboden. De koper heeft hier echter de mogelijkheid om niet in te gaan op dit aanbod.
1.3 Alle prijzen zijn "Ex Warehouse" (Incoterms 1990), inclusief Belgische BTW, recupel en andere taksen maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeldt. Indien de afnemer zich niet in het land van de verzending bevindt, is de afnemer aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten voor zover hij btw belastingsplichtige is. Anders zal de gewone Belgische btw van kracht zijn.
1.4 De Zevenster kan niet aansprakelijk gezet worden voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
1.5 De Zevenster zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze naar keuze van de klant, echter voor rekening en risico van de koper. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt eerst plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen. Niet betaalde goederen blijven eigendom van De Zevenster.
1.6 Deelleveringen zijn toegelaten. De extra kosten van de nalevering worden door De Zevenster gedragen.
1.7 Gebreken in de producten dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 14 dagen na terpostbezorging ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd. De leverancier zijn garantievoorwaarden zullen worden gerespecteerd.
1.8 - Herroepingsrecht
1.8.1. Tenzij expliciet anders is vermeld op de Website, heeft de Klant het recht om, binnen 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant het Product heeft ontvangen, De Zevenster op de hoogte te stellen dat hij gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij daarvoor een schadevergoeding moet betalen, en zonder dat hij daarvoor een reden moet opgeven. Daarvoor neemt de Klant contact op met klantendienst@dezevenster.be of zendt hij een brief naar
De Zevenster, Jan Hammeneckerstraat 92, 1861 Meise-Wolvertem.
1.8.2. Het herroepingsrecht voor geleverde Producten is slechts geldig voor zover het Product ook daadwerkelijk teruggestuurd wordt binnen de 14 kalenderdagen nadat de Klant De Zevenster op de hoogte gebracht heeft dat hij zijn aankoop wenst te herroepen.
1.8.3. Het herroepen Product moet teruggestuurd worden in nieuwe toestand, in zijn oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat en vergezeld van de originele verkoop factuur en van een volledig ingevuld retourdocument.
1.8.4. Het Product zal dienen te worden teruggestuurd te worden naar
De Zevenster, Jan Hammeneckerstraat 92, 1861 Meise-Wolvertem.
1.8.5. De risico's verbonden aan de retourzending vallen ten laste van de Klant. De Klant draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de Producten.
1.9 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst door de koper.
1.10 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomstn dan kan De Zevenster slechts gehouden tot de  vervanging van het afgeleverde product.
Bij het terugzenden van goederen zijn de transportkosten ten laste van de klant. Het vervangen van de goederen door De Zevenster, zullen de transportkosten door De Zevenster gedragen worden.
1.11 De Zevenster kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
1.12 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van De Zevenster komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, behoudens opzet of grove schuld.
1.13 Op alle rechtsbetrekkingen tussen De Zevenster en de koper is het Belgisch recht van toepassing, met name de handelsrechtbank van Brussel.
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
GLUCOSAMINE-COMPLEX 60 tabl.
 
SPIRULINA
SPIRULINA 1000 tabl.

 

Verkoops- en leveringsvoorwaarden